Socijalno-pedagoška životna zajednica Bihać

Switch to desktop Register Login

Na osnovu ?lana 55. Pravila JUSocijalno-pedagoka ivotna zajednicaBiha? i ?lana 5. Poslovnika o radu Upravnog odbora, privremeni Upravni odbor je na sjednici odranoj dana 30.06.2020. godine donio Odluku br.395/20 o raspisivanju:

O G L A S A

Za prijem u?enika u Sedmi?ni internat

JUSocijalno-pedagoka ivotna zajednicaBiha?

za kolsku 2020/2021.godinu

Pravo na smjetaj u Sedmi?nom internatu u Biha?u imaju sva djeca sa podru?ja Unsko-sanskog kantona, koja poha?aju srednju kolu u Biha?u, koja su sposobna za kolektivni smjetaj, prema slijede?im kriterijima:

1.Djeca bez roditeljskog staranja (djeca iz Socijalno-pedagokih porodi?nih zajednica)

2.Djeca bez oba roditelja

3.Djeca bez jednog roditelja

4.Djeca ?iji su roditelji u stanju socijalne potrebe

5.Djeca iz porodica demobilisanih boraca, ratnih vojnih invalida i civilnih rtava rata

6.Djeca iz disfunkcionalnih porodica

7.Ostala djeca pod uslovom da nije popunjen kapacitet djecom iz prethodnih kategorija

Uz prijavu na Oglas potrebno je dostaviti slijede?u dokumentaciju:

- Molba za prijem u Sedmi?ni internat

- Rodni list

- Svjedo?anstvo o zavrenom prethodnom razredu

- Potvrda o upisu u srednju kolu (poslije upisa dostaviti)

- Ku?na lista

- Socijalna anamneza (miljenje nadlenog Centra za socijalni rad o porodi?noj situaciji)

- Rjeenje Centra za socijalni rad (ukoliko je porodica korisnik jednog od oblika socijalnih davanja)

- Potvrda o visini primanja roditelja (pla?a, penzija, primanja po osnovu bora?ko- invalidske zatite i zatite civilnih rtava rata, prihod ostvaren na osnovu privredne, uslune i druge djelatnosti, prihod od poljoprivredne djelatnosti...)

- Dokaz o nezaposlenosti roditelja/staratelja (uvjerenje Slube za zapoljavanje)

- List umrlih (odnosi se na djecu bez roditelja)

- Ljekarsko uvjerenje po prijemu u Sedmi?ni internat

Oglas ostaje otvoren do 14.08.2020.godine

Prijave dostaviti na adresu:

JUSocijalno-pedagoka ivotna zajednicaBiha?

Ul. Vasif bega Bi?avi?a 15

77 000 Biha?

Za sve dodatne informacije kontakt telefon:037/ 316-879

037/ 223-566

Copyright © WWW.SPZZ.BA/ Sva prava pridržana. Designed by H-N

Top Desktop version